De slimste en lichtste manier om fietsdiefstal te vermijden !

In België alleen al worden jaarlijks meer dan 32 000 meldingen gedaan van gestolen fietsen. Vaak worden gestolen fietsen doorverkocht op de zwarte markt of via online kanalen waardoor het moeilijker wordt om ze terug te vinden. Het is dus extra belangrijk om je fiets goed te beveiligen tegen diefstal.  Wij zochten hiervoor een oplossing !

Definities
De website Bike-lockdown is een onderdeel van www.bikedotom.be, gevestigd te Bertem onder KvK nr. BE0834123883
Klant: degene met wie bikedotcom een overeenkomst is aangegaan.
Partijen: Bikedotcom en klant samen.
Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
Toepasselijkheid algemene voorwaardenDeze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens bikedotcom.
Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
Aanbiedingen en offertesAanbiedingen en offertes van bikedotcom zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand  geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
Aanvaarding Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt bikedotcom zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt bikedotcom slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.
Prijzen Alle prijzen die bikedotcom hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
Alle prijzen op die bikedotcom hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan bikedotcom te allen tijde wijzigen.
Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die bikedotcom niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door bikedotcom vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van bikedotcom, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden verricht worden, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
Indien partijen voor een dienstverlening door bikedotcom een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
Bikedotcom is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Bikedotcom de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
Bikedotcom heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
Voorafgaand aan de ingang ervan zal Bikedotcom prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
De consument heeft het recht om de overeenkomst met Bikedotcom op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.
Betalingen en betalingstermijn Bikedotcom mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering van het product te hebben voldaan.
Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Bikedotcom de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
Bikedotcom behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
Gevolgen niet tijdig betalenBetaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Bikedotcom gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en  de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Bikedotcom.
De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Bikedotcom zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Bikedotcom op de klant onmiddellijk opeisbaar.
Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Bikedotcom, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Bikedotcom te betalen.
Recht van reclame Zodra de klant in verzuim is, is Bikedotcom gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
Bikedotcom roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Bikedotcom, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.
HerroepingsrechtEen consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
het product niet is gebruikt
het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel
het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
het product geen los tijdschrift of losse krant is
het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via email aan info@bikedotcom.be.

De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Bikedotcom, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
Vergoeding van bezorgkosten Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Bikedotcom heeft geretourneerd, dan zal Bikedotcom eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.  
De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Bikedotcom voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd. 
Vergoeding retourkostenIndien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.OpschortingsrechtTenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.Retentierecht Bikedotcom kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Bikedotcom heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Bikedotcom.
Bikedotcom is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.
VerrekeningTenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Bikedotcom te verrekenen met een vordering op Bikedotcom.Eigendomsvoorbehoud Bikedotcom blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Bikedotcom op grond van wat voor met Bikedotcom gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
Tot die tijd kan Bikedotcom zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
Indien Bikedotcom een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Bikedotcom het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 
LeveringLevering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
Levering vindt plaats bij Bikedotcom, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 
Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Bikedotcom het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Bikedotcom kan tegenwerpen.
Levertijd De door Bikedotcom opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan Bikedotcom door Bikedotcom schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant.
Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Bikedotcom niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 
Feitelijke leveringDe klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.Transportkosten Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.Verpakking en verzendingIndien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan ​Bikedotcom niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan ​Bikedotcom, bij gebreke waarvan ​Bikedotcom niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
VerzekeringDe klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
zaken van ​Bikedotcom die bij de klant aanwezig zijn
zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

De klant geeft op eerste verzoek van ​Bikedotcom de polis van deze verzekeringen ter inzage.
Bewaring Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.
Montage/InstallatieHoewel ​Bikedotcom zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.GarantieWanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor ​Bikedotcom enkel een  inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt. 
Uitvoering van de overeenkomst ​Bikedotcom voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
Bikedotcom heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat ​Bikedotcom tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat ​Bikedotcom tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
Informatieverstrekking door de klant De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan ​Bikedotcom.
De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert ​Bikedotcom de betreffende bescheiden.
Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door ​Bikedotcom redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.
Duur van de overeenkomst betreffende een dienstDe overeenkomst tussen ​Bikedotcom en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van  maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.
Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk­zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over­schrijding van deze termijn moet de klant ​Bikedotcom schriftelijk in gebreke stellen. 
Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
Een consument heeft het recht een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
Intellectueel eigendom Bikedotcom behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ​Bikedotcom (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.
Geheimhouding De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van ​Bikedotcom ontvangt geheim.
Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende ​Bikedotcom waarvan de klant weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan ​Bikedotcom schade kan berokkenen.
De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt.
De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht

De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.
BoetebedingIndien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van ​Bikedotcom waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.
VrijwaringDe klant vrijwaart ​Bikedotcom tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door ​Bikedotcom geleverde producten en/of diensten.KlachtenDe klant dient een door ​Bikedotcom geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant ​Bikedotcom daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
Consumenten dienen ​Bikedotcom uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat ​Bikedotcom in staat is hierop adequaat te reageren.
De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat ​Bikedotcom gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
IngebrekestellingDe klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan ​Bikedotcom.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling ​Bikedotcom ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
Hoofdelijke aansprakelijkheid klantAls ​Bikedotcom een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan ​Bikedotcom verschuldigd zijn.Aansprakelijkheid Bikedotcom is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
Indien Bikedotcom aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
Bikedotcom is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
Indien ​Bikedotcom aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
VervaltermijnElk recht van de klant op schadevergoeding van ​Bikedotcom vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek. Recht op ontbindingDe klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer ​Bikedotcom toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
Is de nakoming van de verplichtingen door ​Bikedotcom niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat ​Bikedotcom in verzuim is.
Bikedotcom heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien ​Bikedotcom kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
OvermachtIn aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van ​Bikedotcom in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan ​Bikedotcom kan worden toegerekend in een van de wil van ​Bikedotcom onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van ​Bikedotcom kan worden verlangd.
Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor ​Bikedotcom 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat ​Bikedotcom er weer aan kan voldoen.
Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
Bikedotcom is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
Wijziging van de overeenkomst Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.Wijziging algemene voorwaarden​Bikedotcom is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
Grote inhoudelijke wijzigingen zal ​Bikedotcom zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.
Overgang van rechtenRechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van ​Bikedotcom.
Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.
Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheidWanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat ​Bikedotcom bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
Toepasselijk recht en bevoegde rechterOp iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
De Belgische rechter in het arrondissement waar Bikedotcom is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
GePe-Biljarts Specifiek1. Onder uitdrukkelijk voorbehoud zullen wij, met het verlangen volledig voldoening aan onze klanten te schenken, elke reclamatie
voor verborgen gebreken onderzoeken, indien dit bezwaar ons toekomt binnen 10 dagen volgend op de afgifte van de goederen op de plaats van
de verzending. Na deze termijn zal geen reclamatie nog in aanmerking genomen worden.
1.1. Zowel zichtbare als verborgen reeds bestaande gebreken aan het meubel zelf zijn de verantwoordelijkheid van de klant. Onzichtbare
gebreken kunnen zijn, maar niet beperkt tot; Verkeerde bevestiging van de doek door de vorige stoffeerder, gebruik van te sterke of verkeerde lijmen,
schade door rotting, barstende steen door stockage buiten of onder daklek, ...
2. Een factuur wordt automatisch aangemaakt voor Particuliere klanten.
2.1. Onze prijs is deze van contante betaling, zonder bijkomende korting. Het in omloop brengen van handelseffecten, alsook het aannemen van
waarden ter betaling, vormen nooit een uitzondering op deze clausule.2.2. B2C diensten: Betaling gebeurt onmiddellijk na levering van de diensten indien niet anders vermeld of overeen gekomen. Betaling kan cash, via payconiq of via overschrijving.
vermeld of overeen gekomen; zoniet zullen wij op zicht en op uw kosten de desbetreffende bedragen laten ontvangen. Bij elk gebrek aan betaling binnen 10 dagen zal
een handelsrente van 11,5 % verschuldigd zijn, en dit automatisch, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vanaf de vervaldag
van de factuur. Bij wanbetaling binnen veertien dagen na aangetekende aanmaning zal als schadevergoeding een verhoging van 15% op het nog
te betalen bedrag verschuldigd zijn met een minimum van 25 euro.2.4. Betaling van goederen zal gebeuren voor verzending of onmiddelijk bij overhandiging, indien niet anders overeen gekomen.
3. Alle geschillen tussen de partijen zullen zonder uitzondering voor de rechtbanken van Leuven en het vredegerecht van Leuven aanhandig
gemaakt worden, zonder dat de contracterende partij het geschil voor een andere rechtbank moge brengen, zelfs door tussengeschillige eis, door
het roepen van vrijwaring, in tussenkomst of in verklaring van gemeen vonnis.
4. De BTW wordt toegepast op verantwoordelijke verklaring van de klant.
5. Zolang geen volledige betaling van de geleverde goederen is bekomen, blijven deze goederen onze eigendom.
Opgesteld op 04/04/ 2023.